Các bạn đừng thay đổi công thức tính và các cột khác nhé, chỉ điền các thông tin đầu vào của doanh nghiệp bạn.

Link tải(trực tiếp) : http://doocvii.com/wp-content/uploads/2019/05/biz-plan-financial.xls

Link dự phòng(google) : https://drive.google.com/open?id=1wYWa912xgoXCqDORAfVb8moZ4ri8ryd_

Bạn thay tên công ty vào là xong bản báo cáo tài chính cho 5 năm.